นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 39,254 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา/ขยายโอกาส จำนวน1 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง
หอกระจายข่าว จำนวน 16 แห่ง

ตารางแสดงรายละเอียดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลพญาวัง ประจำปีการศึกษา 2551

   ชื่อโรงเรียนหมู่ที่จำนวนนักเรียนจำนวนครูจำนวนห้องเรียน
   ชาย   หญิง   รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพญาวัง 6681411
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสำราญเหนือ 912132511
รวม 18213922

ที่มา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เมษษยน 2553สถาบันและองค์กรทางศาสนา

สถาบันศาสนาซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ ประชากรในตำบล โดยมีวัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง

1. วัดบ้านพญาวัง 2. วัดซับสำราญใต้ 3. วัดบ้านวังปลาใน
4. วัดซับสามัคคี 5. วัดบ้านวังปลานอก6. วัดบ้านซับลิ้นทอง
7. วัดบ้านทุ่งแฝก8. วัดบ้านซับสำราญเหนือ9. วัดบ้านทรายทอง


การสาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน1 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชนจำนวน1 แห่ง
อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตู้ยามบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง

เปลี่ยนภาษา