นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 39,265 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ตำบลพญาวังมีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สำคัญ คือ
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (นครสวรรค์-ชัยภูมิ)

ทางคมนาคมภายในตำบล ดังนี้

ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย
ถนนลูกรัง จำนวน 30 สาย
ถนนคอนกรีต จำนวน10 สาย
สะพานจำนวน 5 แห่ง


แหล่งน้ำในตำบล

แหล่งธรรมชาติ

คลอง ไหลผ่าน
คลองวังปลานอกและคลองซับแสงเงิน หมู่ที่ 11,5,3,4
คลองตาซุบ หมู่ที่ 1,15,11,6
คลองตาลอย หมู่ที่ 3,1,15,2
คลองทุ่งแฝก หมู่ที่ 12,14,6,10,15
คลองวังน้ำโจน หมู่ที่ 12,14,6,10,15


การโทรคมนาคม

1. ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต จำนวน 1 แห่ง
2. โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 1 แห่งการไฟฟ้า

ตำบลพญาวังมีไฟฟ้าเข้าถึงและให้บริการครบทั้ง 165 หมู่บ้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

สมรรถนะดินของตำบลพญาวัง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาเหมาะแก่การทำไร่ เลี้ยงสัตว์มวลชนจัดตั้ง

กลุ่มแม่บ้าน6 กลุ่ม 100 คน
ลูกเสือชาวบ้าน 420 คน
อสม. 160 คน
อปพร. 30 คน


กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 16 กลุ่ม เงินทุน 15,000,000 บาท
หมู่บ้านตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หมู่บ้านเงินทุน 4,200,000 บาท
กลุ่มกองทุนหมุนเวียนอุดหนุนจาก อบต. 16 กลุ่ม เงินทุน 1,600,000 บาท


ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

(1) จำนวนบุคลากร ( พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ) จำนวน 12 คน แบ่งเป็น 3 ส่วน


- สำนักปลัด
      ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน
      ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 คน
      ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 คน
      ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน
      ตำแหน่งพนักงานขับรถน้ำ จำนวน 1 คน
      ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 คน
      ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน
- ส่วนการคลัง
      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 คน
      ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 คน
      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 คน
      ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 คน
- ส่วนโยธา
      ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา จำนวน 1 คน

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร


มัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 2 คน
อนุปริญญาตรี /ปวส. จำนวน 2 คน
ปริญญาตรี จำนวน 7 คน
ปริญญาโท จำนวน 1 คน

เปลี่ยนภาษา