เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลประวัติความเป็นมาของตำบลพญาวัง

เดิมตำบลพญาวังขึ้นกับตำบลซับไม้แดง และต่อมา ได้ขอยกการบริหารเป็นเขตการปกครองขึ้นใหม่เป็นตำบลพญาวัง เมื่อ พ.ศ. 2520 มีจำนวน 13 หมู่บ้าน โดยมีนายโฉม มั่นพุฒ เป็นกำนันตำบลพญาวัง เป็นคนแรก จนถึงปี 2538 และได้มีการเลือกกำนันขึ้นมาใหม่ คือ นายหลง เปี่ยมสุข ปัจจุบันเป็นนายก อบต. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลพญาวังได้อพยพมาจากหลายพื้นที่ เช่น จากภาคกลางเป็นจำนวนมากและภาคอื่นๆเป็นสาวนน้อย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันตำบลพญาวังมีเขตปกครองทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน และมีนายมนัส แป้นจันทร์ เป็นกำนันประจำตำบล
0.02s. 0.50MB