นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 142 คน

เยี่ยมชม 39,264 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของตำบลพญาวัง

เดิมตำบลพญาวังขึ้นกับตำบลซับไม้แดง และต่อมา ได้ขอยกการบริหารเป็นเขตการปกครองขึ้นใหม่เป็นตำบลพญาวัง เมื่อ พ.ศ. 2520 มีจำนวน 13 หมู่บ้าน โดยมีนายโฉม มั่นพุฒ เป็นกำนันตำบลพญาวัง เป็นคนแรก จนถึงปี 2538 และได้มีการเลือกกำนันขึ้นมาใหม่ คือ นายหลง เปี่ยมสุข ปัจจุบันเป็นนายก อบต. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลพญาวังได้อพยพมาจากหลายพื้นที่ เช่น จากภาคกลางเป็นจำนวนมากและภาคอื่นๆเป็นสาวนน้อย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันตำบลพญาวังมีเขตปกครองทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน และมีนายมนัส แป้นจันทร์ เป็นกำนันประจำตำบล


ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลพญาวังอยู่ห่างจากอำเภอบึงสามพัน มาทางทิศตะวันตก เป็นระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับต.ลาดแค อ.ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ติดต่อกับต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับต.หนองบัว อ.หนองบัว จังหวัดเพชรบูรณ์

เนื้อที่

เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลพญาวัง มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 59.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,911 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 26,580 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลพญาวัง โดยทั่วไปประกอบด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการ เกษตรและเลี้ยงสัตว์สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย มีลำคลองล้อมรอบมีแม่น้ำป่าเป็นบางส่วน


จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 16 หมู่บ้าน


สภาพการเมืองการปกครอง

การปกครอง ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครอง เป็น 16 หมู่ คือ

หมู่ที่ ชื่อบ้านผู้ใหญ่บ้าน(ปกครองดูแล)
1บ้านพญาวังนายอรุณ บุญจิตร
2บ้านซับสำราญใต้นายสวง ขำทอง
3บ้านซับสมบูรณ์นายมนัส แป้นจันทร์
4บ้านซับแสงเงินนายบุญตา ถนอมเงิน
5บ้านวังปลาใน นายสมศักดิ์ โตสุข
6บ้านวังมะขามนายประจวบ นกครุฑ
7บ้านซับลิ้นทองนายลำพูน อินทร์นิ่ม
8บ้านทุ่งแฝก นายธงชัย ศรีสุพรรณ
9บ้านซับสำราญเหนือนายไพรัน ฤทธิ์มหันต์
10บ้านซับสามัคคี นายสัมฤทธิ์ แก้วจรูญ
11บ้านวังปลานอก นายสมควร เชื้อนุ่น
12บ้านโพธิ์สวรรค์ 1นายประเมิน สุขสะอาด
13บ้านซับลิ้นทองเหนือนายบุญมี วะสุทา
14บ้านโพธิ์สวรรค์ 2นายณรงค์ ศรีพระจันทร์
15บ้านชนแดนนายล้วน ยอดทัด
16บ้านทรายทอง นายเสมือน บุญรอด

ประชากร/ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือน รวม 978 ครัวเรือน

ชาย 2,680 คน
หญิง 2,713 คน

ประชากร รวมจำนวน 5,393 คน

มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 100 คน/ตารางกิโลเมตร


ตารางข้อมูลจำนวนประชากรตำบลพญาวัง (ณ.วันที่ 30 ธันวาคม 2550)

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านพญาวัง217216433130
2บ้านซับสำราญใต้268275543151
3บ้านซับสมบูรณ์15016431498
4บ้านซับแสงเงิน10511421962
5บ้านวังปลาใน208205413109
6บ้านวังมะขาม205210415117
7บ้านซับลิ้นทอง11510221759
8บ้านทุ่งแฝก225227452122
9บ้านซับสำราญเหนือ15115030195
10บ้านซับสามัคคี11210721962
11บ้านวังปลานอก16917934887
12บ้านโพธิ์สวรรค์ 112612625266
13บ้านซับลิ้นทองเหนือ798616548
14บ้านโพธิ์สวรรค์ 2998318245
15บ้านชนแดน13714328081
16บ้านทรายทอง10712222952
รวม2,4732,5094,9821,384

อาชีพ
อุตสาหกรรม ภายในครัวเรือน
เกษตรกรรม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ (วัว) ทำไร่ ทำสวน ทำนา พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพด
ค้าขาย
เปลี่ยนภาษา