เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ข้าราชการท้องถิ่นผ่ายบริหาร ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 25621160
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25611145
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2561-25631109
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน1113
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ1123
ข้อบังคับด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ1123
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น1126
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม1252
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต1175

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB