เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์141
แนวทางและสาระสำคัญของ พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562228
แนวปฏิบัติและขั้นตอนจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต336
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บ ชำระภาษี126
สถิติจำนวนผู้ขอรับบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ประจำปีงบประมาณ 25611174
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.8152
คู่มือบริการประชาชน อบต.พญาวัง16242

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB