เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์115
แนวทางและสาระสำคัญของ พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562215
แสดงช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียน215
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บ ชำระภาษี112
สถิติจำนวนผู้ขอรับบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ประจำปีงบประมาณ 25611160
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.8135
คู่มือบริการประชาชน อบต.พญาวัง16227

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB