เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลาง บก01โครงการก่อสร้างโดมสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1712 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวรวม 2,247 เมตร พร้อมต่อจุดแยกเข้าบ้านจำนวน 32 จุดหมู่ที่ 5 บ้านวังปลา ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)10528 ก.ย. 61
ราคากลางซ่อมถนนลูกรัง หมู่16 และหมู่91367 มิ.ย. 61
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม111357 มิ.ย. 61
ราคากลางโครงการขุดลอกคลอง ม.121437 มิ.ย. 61
ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายบ้านคลองสีดา1207 มิ.ย. 61
ราคากลางก่อสร้างถนนแอลฟัลต์ หมู่ที่ 15 บ้านชนแดน1527 มิ.ย. 61
ราคากลางจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน9757 มิ.ย. 61
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1553 พ.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านจำนวน 3 หมู่ 14610 เม.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ทำการซ่อมบริเวณท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด สายทางบ้านซับสำราญเหนือ – บ้านคลองบน หมู่ที่ 8 14410 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB