เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-010 สายบ้านซับสำราญใต้-บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งแฝก ตำบลพญาวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหว830 ธ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-008สายบ้านวังปลานอก-บ้านวังปลาใน หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา ตำบลพญาวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพ1524 ธ.ค. 63
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-008สายบ้านวังปลานอก-บ้านวังปลาใน หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา ตำบลพญาวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชร1823 ธ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-015 สายบ้านโพธิ์สวรรค์1-บ้านโพธิ์สวรรค์2 หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์สวรรค์ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวั174 ธ.ค. 63
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-015 สายบ้านโพธิ์สวรรค์1-บ้านโพธิ์สวรรค์2 หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์สวรรค์ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเ1630 พ.ย. 63
ประกวดจ้างก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 831 ส.ค. 63
ราคากลางก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแบบ บก011218 ส.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563594 พ.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563654 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-011สายบ้านซับสำราญเหนือ-บ้านซับสามัคคี หมู่ที่8 บ้านทุ่งแฝก ตำบลพญาวัง กว้าง 4เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหว861 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-012สายบ้านซับสำราญเหนือ-คลองบน หมู่ที่9 บ้านซับสำราญเหนือตำบลพญาวัง กว้าง 4เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพช581 พ.ค. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562774 มี.ค. 63
ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส19424 ม.ค. 63
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562374 พ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ำด้รับก่ารคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่410811 ต.ค. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 25631354 ต.ค. 62
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมสนามกีฬา3027 ก.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมสนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12618 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบอาคารงานก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล อบต.พญาวัง11823 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่31047 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB