นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 46,540 คน

ประมวลจริยธรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ2563 แชร์  
23 เม.ย. 62ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ข้าราชการท้องถิ่นผ่ายบริหาร ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2562 แชร์  
1 ต.ค. 61รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
3 ต.ค. 60แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2561-2563 แชร์  
28 ก.ค. 60ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน แชร์  
2 ม.ค. 60ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แชร์  
3 ต.ค. 59ข้อบังคับด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ แชร์  
3 ต.ค. 59ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แชร์  
3 ต.ค. 59การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม แชร์  
27 ต.ค. 57แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา