เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน247
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562141
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ145
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน132
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการป้องกันทุจริต133
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ132
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง132
มาตรการป้องกันการรับสินบน134
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม132
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี135
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำงบประมาณ 2562-25642194

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB