เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน24
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256216
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน12
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการป้องกันทุจริต12
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ11
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง11
มาตรการป้องกันการรับสินบน11
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม11
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี11
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำงบประมาณ 2562-25642157

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB