เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1/2562

วันที่ 1 ส.ค. 62 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์  (ก.อบต.จังหวัด)  ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ในการประชุมครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ไปแล้วนั้น

                   เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง  นำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562   ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง  จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1.pdf98.20 KB
แบบรายงานแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 คร้ังที่ 1.pdf119.89 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.02s. 0.50MB