เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายสุขเกษม อินทร์สุข

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

  081-3790191สำนักงานปลัด

 • นางสาวกุหลาบ เปี่ยมสุข

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • พันจ่าเอกสมบัติ บุญขันธ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวรสรินทร์ พรมเท้า

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางรัตนา ศรีบัวคม

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวปฐมา พงษ์สวัสดิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวจีรภา ปานอ่อง

  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

 • นายดอกรัก จิตรชวลิตวงศ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายเสฏฐวุฒิ ท้าวแก้ว

  ผู้ช่วยนิติกร

 • นายสอง เปี่ยมสุข

  พนักงานขับรถ

 • นางสาวญารินลักษมี ธนโชติวัชรตชิลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  คนงานทั่วไป(ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง)

  -

 • นายรังสรรค์ รอดยี่หก

  พนักงานจ้างทั่วไป(ช่างไฟฟ้า)

  -

 • นายพิสุทธิ์ รัตนวรรณ

  จ้างเหมาบริการ (ผช.นักวิเคราะห์ฯ)

กองคลัง

 • นางรัตนา วิปัสสะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  -

 • นางสาวณัฐธิดา นิลสนธิ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  097-0677183

 • ว่าง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  -

 • นางนัทวัน ฉิมช้าง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)

  083-1610738

 • นางสาวศิริวิมล เอี่ยมสุข

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายกันต์ธีร์ ปานแก้ว

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  093-3092911

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นายบรรเจิด เหล่าลูกอินทร์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางอุบล รัตนวรรณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองการศึกษาฯ

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นางสาวขนิษฐา บุตรศรี

  ครู คศ.2

 • นางพลับพลึง ฟองจางวาง

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาวมาลัย ทิมหันต์

  ครู คศ.1

 • นางสาวรัตนาภรณ์ กลิ่นสูงเนิน

  จ้างเหมาบริการ (ศูนย์ อบต.)

 • นางสาวอรพรรณ นาปันจักร์

  จ้างเหมาบริการ (ศูนย์ซับสำราญฯ)

0.02s. 0.75MB