เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายหลง เปี่ยมสุข

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

  089-568-1385

 • นายนอง พุ่มพงษ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

  089-2434535

 • นายสมชาย ประจำการ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

  085-0506224

 • นายเอนก กลิ่นสี

  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

  084-15394220.01s. 0.50MB