นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 46,523 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายประทวน แสงเปี่ยม

  ประธานสภาอบต.พญาวัง

  083-9578395

 • นางสาวเจนจิราภรณ์ แป้นจันทร์

  รองประธานสภาอบต.พญาวัง

  089-859-3232

 • นายสุขเกษม อินทร์สุข

  เลขานุการสภาอบต.พญาวัง

  -สมาชิกสภา

 • นายสมชาย นันทเวช

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  081-785-9542

 • -

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายบุญเจต ศรีมณฑล

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  082-879-9199

 • -

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสะท้าน ศรีขวัญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  089-638-4707

 • นางสาวเจนจิราภรณ์ แป้นจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  089-859-3232

 • ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสาวดรุณี เกิดวันเอี่ยม

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  086-679-3720

 • -

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • -

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายจันทร์ศรี บุญอ้อย

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  082-774-5738

 • นายสำรวย เถาลอย

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  082-402-3848

 • นายไพรวัน นามูลน้อย

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  092-043-3608

 • นายบุญเจือ นามวงษ์ลือ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  83-627-2597

 • นายสนาม สุดสวาท

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  090-682-5067

 • นายคำภู โมเทียน

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  080-118-2497

 • นายจำลอง สงพูล

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  087-036-4263

 • นางศรีไพร เพ็ชรยะมาตร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  084-811-9016

 • -

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายแม้น สุขแซว

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

  085-666-0894

 • นายทองพูน ทัดโท

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

  084-379-8784

 • นายนิคม จันทะมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

  080-409-9887

 • นายวิเนตร เปี่ยมสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

  082-340-1071

 • ส.อบต. หมู่ที่ 14

  -

 • นางสาวน้ำฝน จันทร์อ่อน

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

  085-070-4690

 • นางสาวขวัญตา หมีทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

  087-198-5156

 • นายไพศาล ปานฟัก

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

  086-204-8243

 • นายฉลวย ครองสิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

  086-930-1201

 • -

  ส.อบต. หมู่ที่ 16เปลี่ยนภาษา