เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


" แหล่งผลิตโคขาว ข้าวโพดฝักใหญ่ มีคุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พาชุมชนเข้มแข็ง "พันธกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • ส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคและบริโภคให้มีตลอดปี
 • ส่งเสริมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล น่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว
 • ส่งเสริมการพัฒนาคน ครอบครัวและชุมชนผลิตภัณฑ์ การค้าการลงทุนให้พึ่งตนเองได้และมีรายได้ตลอดปี
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ องค์กรต่างๆและการบริหารจัดการความเป็นระเบียบและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด อำเภอและกลุ่มต่างๆเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


จุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบล

 • จัดหา ซ่อมแซม ปรับปรุง แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ให้น่าอย่ มีสถานที่พักผ่อนเพิ่มเติม มีสนามกีฬา
 • การคมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมที่สมดุลและสาธารณูปโภคครบครัน
 • จัดฝึกอบรมส่งสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการผลิตและการจัดหาความ รู้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพความเป็นอยู่ มีความเจริญก้าวหน้า
 • จัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็น โดยการช่วยคิดช่วยทำ
 • สนับสนุนและให้มีความร่วมมือในการพัฒนาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ของรัฐและราชการต่างๆ
0.01s. 0.50MB