เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบที่ ๑929 พ.ย. 62
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง1430 ก.ย. 62
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 25623821 ส.ค. 62
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623114 ส.ค. 62
โครงการจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ครั้งที่ 13 ประจำปี 25623814 ส.ค. 62
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562335 ส.ค. 62
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623431 ก.ค. 62
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปรงใส่และป้องการการทุจริต 473 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด663 มิ.ย. 62
โครงการเยาวชนพิทักษ์อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้9028 พ.ค. 62
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562”9419 พ.ค. 62
กิจกรรมอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว1936 พ.ค. 62
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น731 พ.ค. 62
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี8121 มี.ค. 62
โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 256210824 ม.ค. 62
โครงการเดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ตำบลพญาวัง2459 ม.ค. 62
จดหมายข่าวแจ้งประชามสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 25629917 ธ.ค. 61
โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ 14714 พ.ย. 61
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)1141 พ.ย. 61
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 25624631 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB