เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 313 ต.ค. 63
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 256482 ต.ค. 63
โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการปฐมวัย ในสังกัดอบต.พญาวัง ประจำปี25631911 ก.ย. 63
โครงการกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ประจำปี25632314 ส.ค. 63
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 25632414 ส.ค. 63
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.พญาวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563294 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมการเข้าปริวาสกรรม ประจำปี 25631183 ส.ค. 63
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2563328 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ "เมื่อได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯท่านต้องทำอย่างไร"3110 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุข 304 มิ.ย. 63
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา333 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจำปีงบประมาณ 2563342 มิ.ย. 63
งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลพญาวัง3212 พ.ค. 63
ประกาศฯยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง3020 เม.ย. 63
กิจกรรมตั้งจุดเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองไวรัสโคดรน่า 2019 (covid-19) ของศูนย์ปฎิบัติการฯอบต.พญาวัง2210 เม.ย. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง10927 ม.ค. 63
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 3211 ม.ค. 63
รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 25623725 ธ.ค. 62
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในตำบลพญาวัง ประจำปี 2563 3524 ธ.ค. 62
โครงการจัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 368 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB