เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบที่ ๑3129 พ.ย. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 3724 ต.ค. 62
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง3630 ก.ย. 62
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง4223 ส.ค. 62
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 25625521 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง4416 ส.ค. 62
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25624914 ส.ค. 62
โครงการจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ครั้งที่ 13 ประจำปี 25625414 ส.ค. 62
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562495 ส.ค. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 2562561 ส.ค. 62
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25625031 ก.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัักงานจ้าง4731 ก.ค. 62
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปรงใส่และป้องการการทุจริต 583 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด773 มิ.ย. 62
โครงการเยาวชนพิทักษ์อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้11128 พ.ค. 62
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562”11219 พ.ค. 62
กิจกรรมอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว2126 พ.ค. 62
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น831 พ.ค. 62
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี10221 มี.ค. 62
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1001 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB