นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 7,255 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ต.ค. 63กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
10 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ "เมื่อได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯท่านต้องทำอย่างไร" แชร์  
2 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
20 เม.ย. 63ประกาศฯยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง แชร์  
27 ม.ค. 63การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง แชร์  
25 ธ.ค. 62รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
29 พ.ย. 62บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบที่ ๑ แชร์  
23 ก.ย. 62โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบล "การทำผ้ามัดย้อมและการทำสลัดโรล" แชร์  
1 ส.ค. 62ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกข้าววันแม่ แชร์  
11 มิ.ย. 62ประชาสัมพันธ์ของดีของเด็ดตำบลพญาวัง แชร์  
4 มิ.ย. 62คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แชร์  
4 มิ.ย. 62คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน แชร์  
3 มิ.ย. 62มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปรงใส่และป้องการการทุจริต  แชร์  
3 มิ.ย. 62ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แชร์  
20 พ.ค. 62ปราชญ์ชาวบ้านของตำบลพญาวัง แชร์  
1 พ.ค. 62การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
24 ม.ค. 62โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
17 ธ.ค. 61จดหมายข่าวแจ้งประชามสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 แชร์  
14 พ.ย. 61โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ  แชร์  
1 พ.ย. 61การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 33 รายการ
เปลี่ยนภาษา