เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ม.ค. - 30 พ.ย.61

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวังเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ เดือน ม.ค.-30 พ.ย.61

>> องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ในวันและเวลาราชการ (08.00-16.00 น.)

>> จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมาลงทะเบียน ตามกำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดปัญหารายชื่อตกหล่นและไม่ทันตามกำหนดเวลา โดยจะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง  โทร. 081-3790191

>> คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2502) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตตำบลพญาวัง และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ สำหรับผู้พิการที่ต้องการยื่นรับเบี้ยความพิการ คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวผู้พิการ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตตำบลพญาวังและไม่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

>> ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถยื่นหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หากไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้มายื่นแทนได้ โดยผู้ที่มอบอำนาจต้องยื่นเอกสารเพิ่มคือ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

>> ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และจะได้รับทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
0.01s. 0.75MB