เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายละเอียดการกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ

แชร์

รายละเอียดการกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ  ประเภท รายบุคคล

กู้ได้ 30,000.- บาท/คน (อยู่ที่การเขียนประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ)

 คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ (ผู้กู้)

- ผู้สูงอายุจะต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

- มีความจำเป็นการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ

- มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน

- มีสภาพร่างกายแข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได้

- มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ ได้แก่ ทำเล ตลาด ผู้ช่วยในการประกอบอาชีพ และแผนการประกอบอาชีพ

- หากผู้ยื่นกู้มีอายุตั้งแต่ 80 ปี ขึ้นไป กรุณาแนบใบรับรองแพทย์

- ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ

 คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

- เป็นผู้ประกอบอาชีพที่มั่นคงมีรายได้หรือเงินเดือนประจำ

- รายได้เกิน 8,000 บาท/ เดือน (เป็นข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง )

- รายได้เกิน 10,000 บาท/ เดือน (เป็นบุคคลธรรมดา)

- สามี/ภรรยา ค้ำกันไม่ได้ เนื่องจากสามีและภรรยาถือเป็นบุคคลคนเดียวกัน

- ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

- ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ

- ต้องมีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น

 เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินของผู้กู้+คู่สมรส(ถ้ามี), ผู้ค้ำประกัน+คู่สมรส(ถ้ามี) อย่างละ 2 ฉบับ

- รูปถ่ายในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมตามที่ขอกู้ยืม จำนวน  1 รูป (ถ่ายให้เห็นหน้าผู้กู้และอาชีพที่ขอรับการสนับสนุน)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ไม่หมดอายุ)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)

- หนังสือรับรองเงินเดือน ผู้ค้ำที่มีรายได้เกิน 8,000 บาท/ เดือน (เป็นข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง )

- สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ผู้ค้ำที่มีรายได้เกิน 10,000 บาท/ เดือน (เป็นบุคคลธรรมดา)

 

อัตราการชำระเงินกู้

- ชำระเงินเดือนละ 1,000 บาท / จำนวน 30 เดือน (ไม่มีดอกเบี้ย)

***หมายเหตุ  คำร้องต้องส่งกรม/ส่วนกลาง และมีการประเมินโดยคะแนน

ยื่นคำร้องได้ทุกวัน (จันทร์-ศุกร์) ในเวลาราชการ (8.30 - 16-30 น.)

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

***โดยให้ ผู้กู้ ผู้ค้ำ คู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี) คู่สมรสผู้ค้ำ(ถ้ามี) มาด้วย****

ติดต่อสอบถาม โทร. 056-725743-5 โทรสาร 056-725743 

 

 รายละเอียดการกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ ประเภท รายกลุ่ม

1. เงินกู้ผู้สูงอายุ

- ผู้สูงอายุจะต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

 2. วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน

- มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ

-มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน

 3. รายละเอียดการกู้ยืมเงิน

           3.1 ผู้กู้ยืมเงิน

- กู้ได้ 200,000.- บาท/กลุ่ม

- เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพร่วมกัน กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน

- มีสภาพร่างกายแข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได้

- สมาชิกกลุ่มมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 8,000.- บาท ต่อคน ต่อเดือน

- สมาชิกในกลุ่มต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ

            3.2 ผู้ค้ำประกัน

- รายได้เกิน 8,000 บาท/ เดือน (เป็นข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง )

- รายได้เกิน 10,000 บาท/ เดือน (เป็นบุคคลธรรมดา)

- ต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ

- สุขภาพร่างกายแข็งแรง, ไม่พิการ

- เป็นผู้ประกอบอาชีพที่มั่นคงมีรายได้หรือเงินเดือนประจำ

- ต้องไม่เป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลหรือรายกลุ่มจากกองทุน    

  ผู้สูงอายุ

- ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี

- ต้องมีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น

 4. เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ( ผู้กู้/ ผู้ค้ำประกัน/ คู่สมรสผู้กู้/ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน ) อย่างละ 2 ฉบับ

- รูปถ่ายในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมตามที่ขอกู้ยืม จำนวน  1 รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ไม่หมดอายุ)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)

- หนังสือรับรองเงินเดือน ผู้ค้ำที่มีรายได้เกิน 7,000 บาท/ เดือน (เป็นข้าราชการ, พนักงาน)

- สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ผู้ค้ำที่มีรายได้เกิน 10,000 บาท/ เดือน (เป็นบุคคลธรรมดา)

 5. อัตราการชำระเงินกู้

- ชำระเงินเดือนละ 4,000 บาท / จำนวน 25  เดือน (ไม่มีดอกเบี้ย)

***หมายเหตุ  คำร้องต้องส่งกรมและมีการประเมินโดยคะแนน

 

****ยื่นคำร้องได้ทุกวัน (จันทร์-ศุกร์) ในเวลาราชการ (8.30 - 16-30 น.)

โดยให้ผู้กู้  ผู้ค้ำฯ รวมถึงคู่สมรสของทั้งสอง(ถ้ามี) มาด้วย

ติดต่อสอบถาม โทร. 056-725743-5 โทรสาร 056-725743

 กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
0.02s. 0.75MB