เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

แชร์

                  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

                   อาศัยอำนาจตามข้อ 231 ประกอบข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวังดังต่อไปนี้

                   1. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง

                             คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง จำนวน 3 คน

                   2.     วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

                           2.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

                                  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา

                           2.2 สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง

                    3. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทำการองค์การ

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.04s. 0.75MB