เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แชร์

                    ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ขึ้น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความปรองดอง ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคีจากทุกหมู่บ้าน สู่ประเทศ ตลอดจนรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าสู่การปฏิรูปประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์  ระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกในการประสานงานหรือบูรณาการการทำงานร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับจังหวัด/อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคมอันจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในแต่ละชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมให้สังคมไทยมีความรัก ความสามัคคี จึงได้กำหนดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความปรองดองให้กับประชาชนในชุมชนผ่าน “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน” โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะส่งเสริมให้ชุมชนเกิดสมานฉันท์ด้วยวัฒนธรรมสันติวิธีที่ยึดหลักความเป็นกลาง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพื่อลดความขัดแย้งความแตกแยกในเชิงความคิด เน้นการเคารพและยอมรับความเห็นของทุกฝ่าย วิถีชีวิตและวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความรัก  ความสามัคคีและความสงบสุขของสังคมของพื้นที่อย่างแท้จริง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB