เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แชร์

            ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง  ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาเด้กและเยาวชนภายในตำบลพญาวัง ด้วยในปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรง และฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น  ในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดี  และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้  (9) การจัดการศึกษา (10)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553  มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น  ได้อย่างมีความสุข  และมาตรา 25  กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  นั้น


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB