เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แชร์

               “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ  ฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ  พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ  ฉันก็จะสร้างป่า” พระราชดำรัสพระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้ว  ณ  บ้านถ้ำติ้ว  อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนครเมื่อวันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.2525  เป็นพระราชทานที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ในประเทศทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่  ให้บรรเทาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก   ทรงเชิญชวนประชาชนทั่วไปและข้าราชการในภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันปลูกป่าตัวอย่าง  เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรัก  หวงแหนป่าไม้  โดยทรงยึดหลักการทรงงานตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ตลอดจนเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน  ทรงใช้หลักการ  “ปลูกป่าในใจคน”   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คือการปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน  รวมถึงการปลูกไม้ใช้สอย  ไม้ผล  และไม้ยืนต้นที่จะเติบโตเป็นป่า  นอกจากนี้ทรงมีพระราชเสาวนีย์  ให้จัดตั้งโครงการ  “บ้านเล็กในป่าใหญ่” เป็นโครงการที่เข้าจัดระเบียบให้ประชาชนอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ  โดยรอบป่าสงวนแห่งชาติ  พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเสริม  ให้กับประชาชน  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้พอเพียง  ต่อการเลี้ยงครอบครัว  ซึ่งจะทำให้ประชาชนหยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้  และช่วยดูแลรักษาป่าไม้  ให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม  “นอกจากจะทรงให้ความสำคัญกับการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้แล้ว  ยังทรงให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย  ดังพระราชดำรัสพระราชทานในพิธีเปิดการประชุม  ครั้งที่  26  ของสภาสตรีระหว่างประเทศ  ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2534  ความตอนหนึ่งว่า  “  ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เรา  น้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  รวมไปถึงการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและการพัฒนาต่าง ๆ ของชาติ  เราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้อนไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างเข้มแข็ง  เพื่อทำนุบำรุงสภาพแวดล้อม   อันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวล  ต่อไปด้วย”

                  องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง      น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูและและรักษาป่าไม้  ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง   เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้    โดยรณรงค์ร่วมกันปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สาธารณะ  และพื้นที่อื่นๆ  จึงจัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ   ขึ้น


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 1.00MB