เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

แชร์

               วันที่ 21 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวังได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ด้วยสถานการณ์การละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในประเทศไทยมีปรากฏการณ์ในหลายรูปแบบปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาหลายทศวรรษและยังคงดำรงสืบเนื่องในสังคมไทย  และมีแนวโน้มขยายความรุนแรงกว้างขวางขึ้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชนต่าง ๆ  จากรายงานของสถาบันสวัสดิการและพัฒนาเด็ก  มูลนิธิเด็กให้ข้อมูลเรื่องภาวะยากลำบากที่เกิดขึ้นกับเด็กบางประเภท ซึ่งสภาพปัญหาที่เด็กเผชิญและประสบอยู่สะท้อนการละเมิดสิทธิมนุษยชน   ของเด็กและเยาวชนตามหลักกฎหมายสากลของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
               นอกจากนั้น  ในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและมีสันติสุข  นอกเหนือจากสร้างระบบราชการที่ดีแล้ว  ยังจำเป็นต้องสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่น  ชุมชน  ร่วมกันสอดส่องดูแลสังคมให้ปลอดภัย  ครอบครัวและสังคมไม่ให้มีการกระทำความรุนแรงต่อกัน  โดยเฉพาะการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี   เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและมีสันติสุข  เมื่อคนในครอบครัว  ชุมชน  หรือสังคม  ไม่มีการกระทำด้วยความรุนแรงต่อกัน  ผลที่สุดจะเกิดสังคมที่เข้มแข็งและมีสันติสุข 

วัตถุประสงค์
         1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ถึงสิทธิ   ในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
         2. เพื่อให้ความช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    จำเป็นตามความเหมาะสม  และตามสถานการณ์ของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
         3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  สามารถช่วยเหลือ  หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือในการยื่นคำร้องต่าง ๆ
         4.   เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

เป้าหมาย 
          1)  ประชาชนในเขตตำบลพญาวัง  จำนวน  16  หมู่บ้าน ๆ ละ 3 คน  รวมจำนวน  48  คน
          2) เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการ/วิทยากร    รวมจำนวน   4    คน     รวมทั้งสิ้น       52      คน  


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB