เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562”

แชร์

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่  31  มกราคม  2532  กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี   เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ซึ่งเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าขึ้นถึง   3  เหตุการณ์    โดยความมหัศจรรย์เนื่องในวันวิสาขบูชา   ทั้งสามคือ    พระพุทธเจ้าประสูติ  ตรัสรู้   และเสด็จดับขันธปรินิพพาน   เวียนมาบรรจบในวันและเดือนเดียวกัน คือ วันเพ็ญเดือนวิสาขะ   จึงถือว่าเป็นวันที่สำคัญของพระพุทธเจ้า  หลักธรรมอันเกี่ยวเนื่องจากการประสูติ  ตรัสรู้  และเสด็จดับขันธปรินิพพาน คือ ความกตัญญู   อริยสัจ  4    และความไม่ประมาทส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า   วันวิสาขบูชา   เป็นวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3 อย่าง เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือ ประสูติ ตรัสรู้ธรรม  และปรินิพพาน  วันวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  ชาวพุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับ วันวิสาขบูชา นี้ และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 สหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก และเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติ เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระบรมศาสดา  เจ้าชายสิทธัตถะ  ประสูติเมื่อ  2600 กว่าปี ล่วงมาแล้ว  

                  ชาวพุทธ   จึงเรียกการบูชาในวันนี้  ว่า วิสาขบูชา ซึ่งย่อมาจากคำว่า วิสาขปูรณมีบูชา การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ วิสาขบูชา มีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาโลก และด้วยเหตุนี้ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น วันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day) หรือ วันสำคัญของโลก ตามคำประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 54 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542

วัตถุประสงค์
        1.  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล ตระหนักถึงความสำคัญในวันวิสาขบูชา  ซึ่งตรงกับวันประสูติ  ตรัสรู้   และปรินิพพาน  ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
        2.  เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝัง และยกระดับมาตรฐานคุณธรรม ประชาชน คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล  โดยการร่วมใจกัน ลด ละ เลิก อบายมุข ทุกชนิด และปฏิบัติธรรม  และบำเพ็ญประโยชน์  ถวายเป็นพุทธบูชา
        3. เพื่อส่งเสริมการเผยแด่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางแพร่หลาย ดำรงมั่นอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป
        4. เพื่อส่งเสริมให้  ประชาชน  คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเข้าวัด  ตักบาตร ทำบุญ   เวียนเทียน   ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา                                               
        5.  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนคณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล   ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้  และสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้เพิ่มอากาศบริสุทธ์  ลดโลกร้อน       

เป้าหมาย
        ประชาชน  ผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง   จำนวน  50  คน

ระยะเวลาดำเนินการ
          ในวันที่   13 - 19   พฤษภาคม   2562


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 1.00MB