เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการเยาวชนพิทักษ์อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

แชร์

ในอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง   ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนคือการให้ความรู้แก่เด็ก  และเยาวชนในตำบล  จึงได้จัดทำโครงการเยาวชนพิทักษ์อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  ขึ้นเพื่อสร้างความตะหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ  และส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามามีบทบาทร่วมในการอนุรักษ์ในชุมชนได้มีความรู้  ร่วมกันดูแลรักษา  อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ในชุมชนของตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และขยายผลให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศป่าไม้และแหล่งน้ำ
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน  ได้รับความรู้   ความเข้าใจถึงบทบาทเยาวชนในการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศป่าไม้ และแหล่งน้ำ
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ และแนวทางที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น หมู่บ้านของตนและนำไปปรับใช้ประโยชน์ต่อไป

เป้าหมาย    นักเรียนในเขตตำบลพญาวัง ระดับชั้น ป. 6   จำนวน  4   โรงเรียน  ดังนี้
                  1)  โรงเรียนบ้านพญาวัง                 จำนวนนักเรียน     17  คน
                  2)  โรงเรียนบ้านวังปลา                  จำนวนนักเรียน      2  คน
                  3)  โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ         จำนวนนักเรียน    11  คน                               
                  4)  โรงเรียนบ้านซับสามัคคี               จำนวนนักเรียน      7  คน                                                        
                                                 รวมจำนวนนักเรียน    37  คน

กิจกรรม

ฟังบรรยาย เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการป่าไม้  ต้นน้ำลำธาร                                                              และบทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ำ
                    (วิทยากรจากหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี)

 

ร่วมกันปลูกป่า บริเวณสองข้างทาง   ม.6     ถนนสายบ้านวังมะขาม – ชนแดน  กับพนักงานส่วนตำบล/คณะครู และ                  วิทยากรจากหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB