เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอบต.สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ปฏิบัติภารกิจช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด- ๑๙อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขอส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ (ศธ 0631.4/ว1161) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (พช0023.16/ว224) กองสวัสดิการฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายฯลฯ (พช0023.16/ว225) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (พช0023.16/ว226) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งแนวปฏิบัติคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 (พช0023.16/ว227) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ"1คน1ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (พช 0014.1/ว848) กองสวัสดิการฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.) (พช0218/ว2487) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ….อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โครงการผ้าป่าขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓อบต.วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ขอเชิญประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดงอบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพชุมชน ในเขตตำบลภูน้ำหยด ประจำปี 2563 อบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/69 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.75MB