เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอบต.สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)อบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือนอบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายงาน/สรุปผลการจัซื้อจัดจ้าง ประจำปีอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานการจัดซื้อจัดจางประจำปีอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนป้องกันการทุจริตอบต.สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/66 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB