นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 43 คน

เยี่ยมชม 46,513 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 88 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
6 พ.ค. 64ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพช.ถ.85-017 สายวงแหวน หมู่ที่ 15 บ้านชนแดน ตำบลพญาวัง จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
30 เม.ย. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพช.ถ.85-006 สายคลองสีดา หมู่ที่ 3 บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลพญาวัง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
30 เม.ย. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพช.ถ.85-017 สายวงแหวน หมู่ที่ 15 บ้านชนแดน ตำบลพญาวัง จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
30 เม.ย. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพช.ถ.85-006 สายคลองสีดา หมู่ที่ 3 บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลพญาวัง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
26 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนนดินผิวเสริมลูกรัง สายทางซอยบ้านนายมาโนช แผนเสือ หมู่ที่ 15 บ้านชนแดน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 185.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 925.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
22 เม.ย. 64ซื้อค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 เม.ย. 64ซื้อค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับปรุงร่องน้ำ สายทางถนนสายบ้านซับแสงเงิน-บ้านโปร่งสวอง หมู่ที่ 4 บ้านซับแสงเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนนดินผิวเสริมลูกรัง สายทางซอยบ้านนายมาโนช แผนเสือ หมู่ที่ 15 บ้านชนแดน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 185.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 925.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงพื้นสนามกีฬา อบต.พญาวัง หมู่ที่ 6 บ้านวังมะขาม พื้นที่สนามกว้าง 22.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.พญาวังกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงพื้นสนามกีฬา อบต.พญาวัง หมู่ที่ 6 บ้านวังมะขาม พื้นที่สนามกว้าง 22.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.พญาวังกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพช.ถ.85-006 สายคลองสีดา หมู่ที่ 3 บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลพญาวัง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
25 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพช.ถ.85-017 สายวงแหวน หมู่ที่ 15 บ้านชนแดน ตำบลพญาวัง จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
19 มี.ค. 64จ้างโครงการย้ายหอถังน้ำทรงแชมเปญและวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านซับสำราญใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 มี.ค. 64จ้างโครงการย้ายหอถังน้ำทรงแชมเปญและวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านซับสำราญใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 มี.ค. 64จ้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์สวรรค์ 2ทำการวางท่อเมนประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทางรวม 2,860 เมตร ท่อพีวีซีชั้น 8.5 มาตรฐานท่อประปา (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) จำนวนเงิน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา