นายหลง เปี่ยมสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
089-568-1385

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 46,501 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.ค. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน แชร์  
25 ก.พ. 63รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
15 ต.ค. 62มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แชร์  
1 ต.ค. 62มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
1 ต.ค. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการป้องกันทุจริต แชร์  
1 ต.ค. 62มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
1 ต.ค. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
1 ต.ค. 62มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
1 ต.ค. 62มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
1 ต.ค. 62มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
31 ก.ค. 61แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำงบประมาณ 2562-2564 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา